Archives

Monthly Archive for: ‘Març, 2019’

Nou Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres

Reglament d'Ordenació dels Transports Terrestres

Vilà Vila Serveis ambientals és una empresa dedicada al transport de residus perillosos i no perillosos, que compta amb una àmplia flota de vehicles autoritzats i un equip humà especialitzat amb una dilatada experiència en el sector.

L’entrada en vigor del nou Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres, inclou novetats i modificacions que afecten al nostre sector, recollides en el Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer, i publicades al BOE de febrer de 2019, entre les que destaquen els nous requisits per accedir a la professió, l’eliminació del requisit d’una flota mínima per accedir al sector o la regulació de la pèrdua d’honorabilitat, entre d’altres.

A partir d’ara per accedir a la professió de transportista caldrà tenir el títol de Batxillerat o equivalent, o bé una formació professional de grau mitjà. La persona que aporta el títol es denominarà “Gestor de transport” i haurà de tenir una vinculació laboral amb l’empresa de jornada complerta.

Una altra de les novetats és que es podrà accedir al sector del transport amb un únic vehicle, quedant eliminat l’anterior requisit de comptar amb una flota mínima de 3 camions per al transport de mercaderies o 5 autobusos per al transport de persones.

Es regula també el requisit de pèrdua d’honorabilitat, que implica la supressió durant un any de l’autorització per a transportar si es comet una infracció molt greu, o bé tres infraccions greus, en funció del volum de la flota de què disposi l’empresa transportista.

A nivell documental, el nou ROTT formalitza la desaparició de la targeta de transport com a element acreditatiu de l’autorització amb l’objectiu d’evitar duplicar tràmits administratius, i serà substituïda per una autorització digital i un visat d’ofici de l’administració electrònica, en concordança amb la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que implica que amb un termini màxim de dos anys, tota la documentació de les Administracions Públiques haurà de tramitar-se telemàticament.

El nou reglament inclou també modificacions en la legislació per aportar un vehicle nou a la flota de vehicles, l’eliminació de les limitacions per transmetre l’autorització de transport amb condicionants, modificacions en el Comitè Nacional del Transport, canvis en el contingut obligatori que ha d’incloure el document de control, etc.

El Gremi de Transportistes de Catalunya va organitzar ahir a la seu del CECOT, a Terrassa, una jornada dedicada a la presentació de les principals modificacions del nou Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres, on Joaquim Gil va posar sobre la taula els principals canvis anteriorment exposats i va resoldre els dubtes dels professionals del sector que hi vam assistir.

Noves vies de gestió dels residus

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Jornada de presentació de la nova Guia i el Catàleg de Residus de Catalunya

El Departament d’Assessoria Tècnica de Vilà Vila Serveis ambientals ha assistit a la presentació de la nova Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i del Catàleg de Residus de Catalunya, que ha tingut lloc el 26 de febrer a la Sala d’actes del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de Barcelona.

Josep Maria Tost, Director de lAgència de Residus de Catalunya, ha presentat la jornada, que tenia com a objecte principal abordar el procés d’elaboració de la nova guia i presentar una nova comissió avaluadora de la gestió de residus.

Francesc Giró, Director de Planificació Estratègica de l’ARC, ha exposat els diferents canvis que s’han hagut d’aplicar en la renovació de la guia, com a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret sobre classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya 152/2017 de 17 d’octubre.

Principalment la diferència es troba en la codificació dels residus, que ha passat de comptar amb 531 codis i 48 possibles vies de gestió, a un total de 843 codis de residu i 28 possibles vies de gestió desglossades en 88, per tal d’incorporar també subvies de gestió com ara les dels Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics, impulsades a nivell estatal a través del RD 110/2015.

Pau Guzmán, de l’Observatori de Residus de l’ARC, ha presentat la nova Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i el Catàleg de Residus a Catalunya, on, d’acord amb la nova normativa, les vies de gestió dels residus s’establiran d’acord amb les subvies del catàleg de 4 dígits (Rxxxx/Dxxxx), adoptant la classificació de les operacions de valorització i eliminació establertes a nivell europeu.

Per acabar, Jordi Caldés, del Departament d’Informació i Tramitació de l’ARC, ha presentat la nova comissió avaluadora de la gestió de residus a Catalunya, que s’encarregarà de vetllar per l’adaptació al nou sistema de classificació, l’actualització de la guia i les vies de gestió segons les necessitats de cada moment, i orientarà els gestors davant possibles dubtes que puguin sorgir sobre el procediment a aplicar en cada cas.