Notícies

Nou Decret sobre classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya

Reial Decret sobre codificació de residus a Catalunya

Aquest 19 de gener ha entrat en vigor el Reial Decret sobre classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya 152/2017 de 17 d’octubre, mitjançant el qual es codifiquen i classifiquen els residus en perillosos o no perillosos, i se’n determinen les vies de gestió més adients i mediambientalment més favorables. 

Es tracta d’una actualització del Decret 34/1996 de 9 de gener, que té com a objectiu recollir l’experiència assolida al llarg d’aquests més de 20 anys, incorporant les normatives posteriors i els avenços en la gestió de residus. 

D’aquesta manera, s’adopta la classificació de les operacions de valorització i eliminació establertes a nivell europeu, segons la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig del 2000.

L’anterior Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), actualitzat en la seva darrera versió el 1999, constava de 531 codis de residu i classificava els possibles tractaments en 48 vies de gestió. 

L’actual Llista Europea de Residus consta de 843 codis de residu i classifica els possibles tractaments en 28 vies de gestió, les quals el CRC desglossa en un total de 88, per tal d’incorporar les noves vies i subvies de gestió incloses en normatives impulsades a nivell estatal, com ara el RD 110/2015 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

L’entrada en vigor d’aquest decret ha suposat una actualització del Sistema Documental de Residus (SDR), motiu pel qual tota la documentació vigent s’adequarà als nous codis de classificació, sense alterar-ne les condicions ni els teminis de vigència. Tota la documentació tramitada a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret utilitzarà el nou sistema de codificació, a excepció de la DARI 2017, que encara utilitzarà els codis de residu T-XX.

Al lloc web de l’Agència de Residus de Catalunya hi ha disponible una guia tècnica en format digital que inclou la classificació desglossada de les 28 vies d’eliminació i valorització establertes segons la nova normativa, i una versió detallada del catàleg inclòs al Decret.