Notícies

Noves vies de gestió dels residus

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Jornada de presentació de la nova Guia i el Catàleg de Residus de Catalunya

El Departament d’Assessoria Tècnica de Vilà Vila Serveis ambientals ha assistit a la presentació de la nova Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i del Catàleg de Residus de Catalunya, que ha tingut lloc el 26 de febrer a la Sala d’actes del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de Barcelona.

Josep Maria Tost, Director de lAgència de Residus de Catalunya, ha presentat la jornada, que tenia com a objecte principal abordar el procés d’elaboració de la nova guia i presentar una nova comissió avaluadora de la gestió de residus.

Francesc Giró, Director de Planificació Estratègica de l’ARC, ha exposat els diferents canvis que s’han hagut d’aplicar en la renovació de la guia, com a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret sobre classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya 152/2017 de 17 d’octubre.

Principalment la diferència es troba en la codificació dels residus, que ha passat de comptar amb 531 codis i 48 possibles vies de gestió, a un total de 843 codis de residu i 28 possibles vies de gestió desglossades en 88, per tal d’incorporar també subvies de gestió com ara les dels Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics, impulsades a nivell estatal a través del RD 110/2015.

Pau Guzmán, de l’Observatori de Residus de l’ARC, ha presentat la nova Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i el Catàleg de Residus a Catalunya, on, d’acord amb la nova normativa, les vies de gestió dels residus s’establiran d’acord amb les subvies del catàleg de 4 dígits (Rxxxx/Dxxxx), adoptant la classificació de les operacions de valorització i eliminació establertes a nivell europeu.

Per acabar, Jordi Caldés, del Departament d’Informació i Tramitació de l’ARC, ha presentat la nova comissió avaluadora de la gestió de residus a Catalunya, que s’encarregarà de vetllar per l’adaptació al nou sistema de classificació, l’actualització de la guia i les vies de gestió segons les necessitats de cada moment, i orientarà els gestors davant possibles dubtes que puguin sorgir sobre el procediment a aplicar en cada cas.