Recollida abocaments incontrolats

Vilà Vila Serveis ambientals disposa d’un equip tècnic i humà que dona serveis les 24 hores per tal de poder donar solució immediata a qualsevol abocament incontrolat.

Abocaments líquids i pastosos:

Un furgó equipat amb un Kit d’actuació per vessaments líquids, i un vehicle cisterna per recollir aquest tipus de residus, es desplacen al lloc de l’accident per tal de recollir de forma immediata l’abocament incontrolat. En cas de ser necessari, els residus impregnats són condicionats en bidons per la seva posterior gestió final en una planta autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya.

Per tal d’adequar el terreny a les seves característiques originals, les terres contaminades es carreguen mitjançant màquines “bobcat” o retroexcavadores i a continuació es subministra l’àrid corresponent al terreny original.

 

 

Abocaments sòlids:

Un camió pop es desplaça al lloc de l’accident per tal de recollir de forma immediata l’abocament incontrolat.