Recollida selectiva de residus

Vilà Vila Serveis ambientals efectua la recollida selectiva de residus en nombroses comarques i municipis de Catalunya, a empreses i organismes públics.La recollida selectiva de les diferents fraccions de residus es realitzada per una amplia i moderna flota de vehicles (compactadors, grues i pops) que presten el servei a tots els sectors:

  • Organismes públics (ajuntaments, escoles, consells comarcals, centres sanitaris, etc)
  • Establiments comercials, hotelers, serveis professionals, altres.
  • Establiments industrials.


Els residus recollits son transportats a les plantes autoritzades per Vilà Vila de reciclatge i valorització o també es poden transportar a aquelles plantes que requereixin els organismes públics per motius de conveni.

Els residus recollits son els següents:

Tipus de residu Codi CER
Rebuig/ voluminosos (Mescla de residus assimilables a
municipals)
200301 200199
Orgànic (Restes de menjar, verdures, fruita, closques, peles, carn, peix,farines) susceptibles de degradar-se biològicament. 200108 200201
Paper/Cartró (fracció residual dels residus municipals constituïda per paper,diaris,revistes, envàs de paper i envasos de cartró). 200101
Envasos lleugers (fracció residual dels residus municipals constituïda pels embalatges de plàstic, brics i llaunes). 150102 150105 150106 150104
Vidre (envasos de vidre usat). 200102
Residus voluminosos (residus d’origen domèstic que per la seva grandària (mobles, electrodomèstics, matalassos, etc.), així com les restes vegetals resultants de poda dels espais enjardinats. 200307 200201

L’objectiu de la recollida selectiva és recollir segregadament els diferents residus per possibilitar així el seu reciclatge i la fabricació de nous productes, evitant així que es destinin a abocadors o incineradores.