Residus autoritzats

Perillosos (Especials)
Piles, bateries i acumuladors
Fluorescents i làmpades de mercuri
Frigorífics
Aires Condicionats
Gasos en recipients a pressió (extintors, aerosols, bombones de butà…)
Bidons amb restes de substàncies perilloses
Draps absorbents (Impregnats)
Reactius de laboratori
Filtres d’oli
Productes farmacèutics i medicaments citotòxics i citostàtics
Taladrines
Olis minerals i sintètics
Dissolvents halogenats i no halogenats
Pintures (base aigua i base dissolvents)
Aigües de pintures
Aigües fosfatades
Banys i llots cròmics
Productes cianurats
Grasses
Pintures, tintes, adhesius i resines
Líquid fixador i revelador (Indústries gràfiques)
Àcids (Salfumant, desincrustants….)
Bases (Sosa Càustica, lleixiu, amoníac…)
Líquids de frens
Anticongelant
Fitosanitaris (insecticides, herbicides, adobs….
Productes comburents (Peròxids com per exemple aigua oxigenada)
Terres contaminades
Hidrocarburs (Gasolina, gasoil…)
Aigües i sorres provinents de túnels de rentat
Poliols i Glicols
Fibrociment (Materials aïllants amb amiant)
RAEE (Ferralla elèctrica i electrònica)
Transformadors i condensadors que contenen PCBs
Residus polvorolents (Pols de Zenc, de pintura….)
Fangs de depuradora
Lixiviats d’abocadors
Peròxids
Residus amb crom
Colorants i pigments
Altres
No Perillosos (No Especials)
Paper i cartró
Plàstics
Envasos (Metàl·lics i plàstics)
Fusta, palets i serradures
Vidre i ampolles
Tèxtil
RAEE Residus Aparells Elèctrics i Electrònics
Runes (Terra, formigó, ceràmica…)
Rebuig o mescla de residus municipals
Cautxú (Pneumàtics, cintes transportadores)
Residus vegetals / poda
Tonners
Ferralla i metalls
Productes cosmètics
Olis vegetals
Residus de la indústria alimentària
Residus provinents d’escorxadors (Fangs, fems, teixits animals…)
Residus de fundicions (Escòries, sorres, pols d’aspiració, cendres….)
Fangs de depuradora
Fibra de vidre
Residus d’esbast de depuradores (Cribat)
Aigües i fangs de fosses sèptiques
Cables
Envasos compostos (Tetrabricks, etc..)
Residus polvorolents
Residus biodegradables de cuines i restaurants
Minerals
Solucions aquoses (Aigües de cabina de pintura)
Pintures, tintes, adhesius i resines
Residus de neteja viària
Residus voluminosos
Residus de mercats
Detergents no perillosos
Medicaments no perillosos
Aerosols
Lixiviats d’abocadors no perillosos
Carbó actiu
Diagnosis per imatge (Radiografies, ressonàncies…)
Piles i bateries no perilloses (per exemple alcalines)
Catalitzadors
Negre de carbó
Colorants i pigments no perillosos
Betums