Seguretat i Salut

Vilà Vila Serveis ambientals té adquirit un compromís en la prevenció de riscos laborals, complint amb tota la legislació vigent. Vigilant per la seguretat i salut del seus propis treballadors i per el de les empreses que hi col•laboren.

L’organització de l’empresa en el tema de la PRL consta d’un servei de prevenció extern i un departament intern que es cuida de la seguretat i salut en les obres.

Com a servei de prevenció, tenim establert un concert amb una empresa externa, pel qual tenim contractades les especialitats de seguretat en el treball, higiene, ergonomia i psicosociologia aplicada.

Així també tenim establert el corresponent acord amb una mútua d’accidents de treball i malalties professionals.