Archives

All Posts Tagged Tag: ‘anual’

DARI. Declaració Anual de Residus Industrials

DARI. Declaració Anual de Residus Industrials - Vilà Vila Serveis Ambientals. Nosaltres et presentem la DARI

La Declaració Anual de Residus Industrials (DARI) és un document que recull les dades sobre els residus generats durant un any per cada centre productor.

A la DARI s’inclou informació sobre l’empresa i el centre de producció;  les dades reals de producció de residus generats durant l’any anterior i com s’han gestionat; els processos industrials; primeres matèries i els productes finals obtinguts.

Estan obligades a presentar la Declaració Anual de Residus Industrials totes aquelles empreses que realitzen una activitat industrial i tenen processos de fabricació, segons el RD 93/1999 de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus modificat pel RD 88/2010 de 29 de juny. No obstant això, la obligatorietat depèn de l’activitat de l’empresa segons la classificació catalana d’activitats econòmiques CCAE, equivalent a la classificació CNAE a nivell nacional.

Amb el codi de productor que l’Agència de Residus proporciona a cada centre de producció, pots consultar si et correspon presentar aquesta declaració o no. El termini de presentació de la Declaració Anual de Residus Industrials finalitza el proper 31 de març.

Si necessites ajuda per tramitar aquesta declaració, l’equip d’assessoria tècnica de Vilà Vila Serveis ambientals t’ho posa fàcil:

Nosaltres et tramitem la DARI

Posa’t en contacte amb nosaltres al 93 876 44 44 i informa’t!

Declaració Anual de Residus Industrials (DARI)

DARI

La DARI és un document on es recullen les quantitats dels residus generats durant l’any natural, així com la gestió que se n’ha fet.

L’obligació de fer la Declaració anual de residus industrials depèn de l’activitat de l’empresa (CCAE classificació catalana d’activitats econòmiques, equivalent a la CNAE, que és la classificació nacional). En termes generals, segons el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, estan obligades a fer la Declaració anual de residus industrials (DARI) totes aquelles empreses que realitzen una activitat industrial i tenen processos de fabricació.

Segons marca la llei, l’objectiu de la declaració és regular el control de les activitats de producció i gestió de residus i vincular el grau de rigor en el seu control al risc ambiental que poden suposar segons els tipus de residus i cada tipus d’activitat.

Segons informa l’Agència de Residus de Catalunya existeixen dos tipus de Declaració, en funció de les dimensions de l’empresa:

  • Declaració ordinària, pels centres productors que tinguin més de cinc treballadors, sigui quina sigui la posició dins l’empresa.
  • Declaració simplificada, per a totes aquelles empreses de fins a 5 treballadors.

La informació que contempla la declaració es desglossa en 3 parts: les dades generals de l’empresa, les dades referents a l’activitat del centre productor i les dades dels residus que aquest produeix.

Vilà Vila Serveis ambientals ens posem a disposició dels nostres clients per a la tramitació i presentació de la Declaració Anual de Residus Industrials.

Informa’t!