Notícies

Actualitzem els cànons i gravàmens sobre els residus industrials

Canon Residus 2016

Una part molt important de la nostra feina és complir les normatives que marca la llei per a la gestió de residus. Comencem el 2016 amb l’apliació del Cànon sobre la deposició dels residus de la construcció i amb un canvi del tipus de gravamen del Cànon sobre la deposició controlada de residus industrials.

Segons informa l’Agència de Residus de Catalunya a la seva pàgina web:

‘D’acord amb el que estableix la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que modifica la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, creant el Cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials, el tipus de gravamen corresponent al Cànon sobre la deposició controlada de residus industrials a partir del dia 1 de gener de 2016 passa a ser de 11,85 euros per tona de residus industrials destinat a deposició controlada.

L’objectiu del cànon de residus industrials és motivar a un comportament respectuós amb el medi ambient. La contribució econòmica ajuda a finançar el cost d’implantació de la gestió sostenible dels residus industrials.

Aquest Cànon afecta totes les persones, físiques o jurídiques, titulars de les instal·lacions de dipòsits controlats, siguin públiques o privades.

No pateixis més pels canvis de normativa en la gestió de residus, per nosaltres és garantia d’èxit del nostre servei. Confia’ns els teus residus.