Notícies

Declaració Anual de Residus Industrials (DARI)

DARI

La DARI és un document on es recullen les quantitats dels residus generats durant l’any natural, així com la gestió que se n’ha fet.

L’obligació de fer la Declaració anual de residus industrials depèn de l’activitat de l’empresa (CCAE classificació catalana d’activitats econòmiques, equivalent a la CNAE, que és la classificació nacional). En termes generals, segons el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, estan obligades a fer la Declaració anual de residus industrials (DARI) totes aquelles empreses que realitzen una activitat industrial i tenen processos de fabricació.

Segons marca la llei, l’objectiu de la declaració és regular el control de les activitats de producció i gestió de residus i vincular el grau de rigor en el seu control al risc ambiental que poden suposar segons els tipus de residus i cada tipus d’activitat.

Segons informa l’Agència de Residus de Catalunya existeixen dos tipus de Declaració, en funció de les dimensions de l’empresa:

  • Declaració ordinària, pels centres productors que tinguin més de cinc treballadors, sigui quina sigui la posició dins l’empresa.
  • Declaració simplificada, per a totes aquelles empreses de fins a 5 treballadors.

La informació que contempla la declaració es desglossa en 3 parts: les dades generals de l’empresa, les dades referents a l’activitat del centre productor i les dades dels residus que aquest produeix.

Vilà Vila Serveis ambientals ens posem a disposició dels nostres clients per a la tramitació i presentació de la Declaració Anual de Residus Industrials.

Informa’t!